ძებნა

ფილმფესტივალ.ჯი - ქართული ფილმების ონლაინ კინოთეატრის პრეზენტაცია

24 ოქტომბერს 5 საათზე გეპატიჟებით ახალი ქართული ონლაინ სადისტრიბუციო სისტემის პრეზენტაციაზე.
პროექტი ხორციელდება საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა (ტექნოპარკი) და საქართველოს კინოცენტრის მხარდაჭერით.

მისამართი: ინოვაციების ქუჩა N7, ტექნოპარკი, ოქროყანა, მთაწმინდის პარკამდე (ბომბორა) არ მისული 500 მეტრში, მარჯვენა მხარეს.
(კოლმეურნეობის მოედნიდან და სოლოლაკიდან (დავითავილის ქუჩა) მიდის ავტობუსი 90 და 124. )

საიტის პრეზენტაცია განკუთვნილია პროდუსერების, რეჟისორების და კონომცოდნეებისთვის. განიხილება ქართული ფილმების მაყურებლამდე მიწოდების ახალი საშუალებები.

 

„საქართველოს კინოაკადემია“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი (ყოფილი ააიპ „საქართველოს კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებითი კავშირი“), რომელიც წევრთა ყრილობის 25.09.2015 გადაწყვეტილებით „საქართველოს კინოაკადემიად“ ჩამოყალიბდა.
კინოაკადემიის საქმიანობის ძირითადი მიზანია ქართული კინემატოგრაფიის განვითარება და პოპულარიზაცია, ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებაში ეროვნული კინოს პრესტიჟის ამაღლება.
კინოაკადემია პოპულარიზაციას უწევს ქართულ კინოს, როგორც ქართული კულტურის შემადგენელ ნაწილს და ხელს უწყობს საზოგადოების ინტერესის გაღვივებას ქართული ეროვნული კინოსადმი, ზრუნავს ეროვნული კინომემკვიდრეობის დაცვასა და პოპულარიზაციაზე.
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში კინოაკადემია იცავს საკუთარი წევრების საავტორო და სხვა უფლებებს, შემოქმედებით თავისუფლებას და ინტერესებს;
არჩევს და გამოავლენს საუკეთესო ნამუშევრებს სხვადასხვა კატეგორიებში, აწესებს პროფესიული ჯილდოებს და ადგენს კინემატოგრაფისტებისთვის პროფესიული ჯილდოების მინიჭების წესს და კრიტერიუმებს;
ორგანიზებას უწევს და ატარებს დაჯილდოების გალა ცერემონიალს;
არჩევს და რეკომენდაციას უწევს ეროვნულ ფილმებს საერთაშორისო კინოფესტივალებზე, ასევე უცხოური კინოაკადემიების ჯილდოებზე წარსადგენად;
ორგანიზებას უწევს და ატარებს მასტერკლასებს და ტრეინინგ პროგრამებს კინოს სხვადასხვა სფეროში მომუშავე პროფესიონალების, განსაკუთრებით ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად;
ხელს უწყობს ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტთა პროფესიულ ზრდას, მხარს უჭერს მათ შემოქმედებით ინიციატივებს;
პარტნიორულ ურთიერთობებს ამყარებს სხვადასხვა ნაციონალურ, ევროპულ და ამერიკულ კინოაკადემიებთან და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით ახორციელებს სხვადასხვა შემოქმედებით და საგანამნათლებლო პროექტებს.
კონკურსის პირობები
წარმოდგენილი დოკუმენტი აღწერს კონკურსის წესებს. მონაწილე პირები ვალდებულნი
არიან დაემოჩილონ დადგენილ წესებს.
· კონკურსი ღიაა, როგორც კერძო პირების (მოყვარულებისთვის, სტუდენტებისთვის და პროფესიონალი დიზაინერებისთვის, რომლებიც დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად წარადგენენ ნამუშევრებს), ასევე სარეკლამო და დიზაინის სფეროში მოღვაწე კომპანიებისთვის.
· ნამუშევარზე მუშაობა შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად.
· კონკურსის დაწყების თარიღი: 2016 წლის 31 იანვარი-საქართველოს დროით 14:00 სთ
· კონკურსის დახურვის თარიღი: 2016 წლის 12 თებერვალი-საქართველოს დროით 18:00 სთ
· გამარჯვებულის გამოცხადების თარიღი: 2016 წლის 24 თებერვალი-საქართველოს დროით 17:00 სთ
· განაცხადი მონაწილეობის მიღების თაობაზე ელექტრონულად უნდა წარედგინოს კინოაკადემიას შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
· განაცხადი უნდა შეიცავდეს წარსადგენი დიზაინ მასალების ავტორების პირ(ებ)ის სრულ სახელ(ებ)სა და გვარ(ებ)ს, სრული საკონტაქტო ინფორმაციით: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფიზიკური საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
· დასკანირებული ხელმოწერილი წერილი, რომელიც ადასტურებს, რომ ნამუშევარი საკუთარია, არ მიუბაძავს სხვისთვის და არ გამოუყენებია უკვე გამოყენებული დიზაინი
· წარდგენილი ნამუშევრები უნდა შეიცავდეს ლოგოს დიზაინის მინიმუმ 2 განსხვავებულ მიმართულებას იდეის აღწერილობით.
· კონკურსში მონაწილეობის მიღება არ გულისხმობს წინასწარი ფინანსური გარანტიის წარდგენას მონაწილის მხრიდან.
· განსახილველი საკონკურსო ნამუშევრები წარდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად. წარდგენის ფორმატი: JPG ან PNG ფორმატით
ლოგოს დიზაინის შექმნის დირექტივები და კრიტერიუმები
· ახალი ლოგო გამოყენებული იქნება კინოკადემიის ვებ–გვერდზე, სოციალური მედიის პლატფორმებზე, სავიზიტო ბარათებზე, პოსტერებზე, ბანერებზე, ფლაიერებზე და სხვა მასალებზე.
· ლოგოს დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს კინოაკადემიის კონცეფციას

 

ლოგო უნდა იყოს ორ ენოვანი – ინგლისური და ქართული ცალ–ცალკე ან ერთად, წარწერით საქართველოს კინოაკადემია/Georgian Film Academy
· კონკურსანტებისგან მისაღები იქნება ლოგოს სხვადასხვა ვერსიები
· ტექნიკური თვალსაზრისით, ლოგო უნდა იყოს მარტივად გამოსაყენებელი, დასამუშავებელი, მარტივად უნდა შეიძლებოდეს ზომის ცვლილება, მანიპულირება ნებისმიერი რეპროდუქციის მიზნით
გამარჯვებულის გამოვლენა და ჯილდოს გადაცემა

 

გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება კინოაკადემიის ხელმძღვანელობის მიერ. გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და არ დაექვემდებარება დამატებით განხილვას.
მასალები შეფასდება მათი ვიზუალური მომხიბვლელობით, კონკურსის კონცეფციასთან თანხვედრით, დიზაინის ხარისხით, და გამოყენების სიმარტივით ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის.
საუკეთესო საიმიჯო ლოგოს გამოვლენის შემდეგ, გამარჯვებული პირი ან კომპანია, ლოგოს მიხედვით დაამზადებს შესაბამის ბრენდბუქს კინოაკადემიისთვის
კონკურსში გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი ჯილდო 2000 ლარის ოდენობით (საიმიჯო ლოგო–1000 ლარი საბიუჯეტო გადასახადების გარეშე, ბრენდბუქი–1000 ლარი საბიუჯეტო გადასახადების გარეშე)
გამარჯვებული ინფორმირებული იქნება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და მისი ვინაობა გამოცხადდება კინოაკადემიის facebook გვერდის საშუალებით (საქართველოს კინოაკადემია/www.ugf.ge)
კინოაკადემია არ არის პასუხისმგებელი, დაკარგულ, არასრულ, დაგვიანებულ, წესებთან შეუსაბამო, ან სხვა მიზეზებით გამოუყენებად ნამუშევრებზე, მათ შორის კომპიუტერის, ინტერნეტის ან ელექტრონული პრობლემების გამო შექმნილი შეუსაბამობის გამო.
კინოაკადემია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს გააუქმოს ან შეცვალოს კონკურსი და დააჯილდოვოს გამარჯვებულები ალტერნატიული გზით, თუ კინოაკადემიის მიერ აღმოჩენილი იქნება თაღლითობის ან ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევები, მათ შორის წარდგენის ვადის გასვლის შემდეგაც.
კინოაკადემია არ არის პასუხისმგებელი, გამარჯვებულების ინფორმირებასა და პრიზის მიწოდებაზე, იმ შემთხვევაში თუ კონკურსში მონაწილემ მიუთითა არაზუსტი, არასრული ან ძველი საკონტაქტო ინფორმაცია
ინტელექტუალური საკუთრება

 

კონკურსანტები ადასტურებენ, რომ მათ მიერ წარდგენილი მასალა არის საკუთარი ნამუშევარი. არ მიუბაძავთ სხვისთვის და არ არღვევენ ნებისმიერი სხვა პირის ან ერთეულის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას.
წარდგენილი მასალა ხდება კინოაკადემიის საკუთრება და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი მიზნისათვის, მათ შორის და არა მხოლოდ, განთავსება ვებ–გვერდებზე, სავიზიტო ბარათებზე, ბეჭდური სათაურების სახით, პოსტერებზე, ბანერებზე, ფლაიერებზე და სხვა მასალებზე
კინოაკადემია უფლებას იტოვებს გამარჯვებულ კონკურსანტს, ლოგოს კორექტირებასთან დაკავშირებით მისცეს გარკვეული მითითებები
თუ გამარჯვებული დაარღვევს წესებს, მაშინ ის დაჯარიმდება ან დააბრუნებს პრიზს უკან, მაშინაც კი თუ ეს მცდელობა და დარღვევა დაფიქსირდება დაჯილდოვების შემდეგ

 

გისურვებთ წარმატებებს!

 


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: თბილისი, ძმები კაკაბაძეების #2
საკონტაქტო პირი:
ნუცა აბაშიძე–საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
+995 577 75 44 47

 

ახლა შესაძლოა Blu-Ray დისკების  და სხვა ფორმატის მაღალხარისხიანი (HD) გამოსახულების პროექცია (PAL, NTSC, 24p) მოცულობითი ხმოვანების, 5.1 სისტემის თანხლებით.

 საჩვენებელი ფორმატები:

ვიდეო - DVD, Blu-Ray, AVC-HD, HD-H264 mp4
480p 720p, 1080p 1080i. 24, 25, 29,97, 30 f/ps
აუდიო - PCM stereo, Dolby stereo, Dolby True HD 5.1

 მაყურებელთათვის მეტი კომფორტის შესაქმნელად იგეგმება დარბაზის მოდერნიზაცია 

 

კავშირი არის საჯარო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, კინოხელოვანთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება, რომელიც თავის რიგებში აწევრიანებს პროფესიონალ კინემატოგრაფისტებს და მიზნად ისახავს ქართული კინემატოგრაფის ხელშეწყობას, მის წევრთა საერთო კანონიერი ინტერესებისა და უფლებების დაცვას. შესაძლებლობის ფარგლებში, კავშირის წევრებს უქმნის პროფესიული თუ საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის საჭირო პირობებს, შეძლებისდაგვარად ზრუნავს კავშირის წევრთა მატერიალურ, სოციალურ მდგომარეობაზე და უწევს მათ საქველმოქმედო დახმარებას.

კავშირი ქართული კულტურის ტრადიციებზე დაყრდნობით ზრუნავს ქართული კინემატოგრაფის სრულყოფისა და განვითარებისათვის.  
აანალიზებს ქართული კინოს განვითარების ტენდენციებს, ზრუნავს კინემატოგრაფში ქართული ენის სტატუსის დაცვაზე;
შეიმუშავებს წინადადებებს, რეკომენდაციებს და იღებს მონაწილეობას შესაბამის ორგანოებთან კინოწარმოებასთან, კინოჩვენებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტებისა და დოკუმენტების განხილვის და მიღების პროცესში;
კავშირი მხარს უჭერს კინო განათლების განვითარებას და სრულყოფას; ხელს უწყობს ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტთა პროფესიულ დაოსტატებას, მხარს უჭერს მათ შემოქმედებით ინიციატივას და მხატვრულ ძიებებს;
შესაძლებლობის ფარგლებში ეხმარება და ყურადღებას აქცევს კინოხელოვნების ვეტერანებს;

ქმნის პირობებს კინოხელოვნების პრობლემებზე საზოგადოებრივი აზრის შექმნისათვის;
შეუძლია წარადგინოს ქართული კინო, ტელე, ვიდეოფილმები საქართველოსა და საერთაშორისო ფესტივალებზე. მონაწილეობს ფესტივალების ჩატარებაში;
წარადგენს კინო კულტურის მოღვაწეებსა და ნაწარმოებებს სხვადასხვა სახის პრემიებზე. აწესებს და გასცემს კინემატოგრაფისტთა კავშირის პრემიებს;
ატარებს სხვადასხვა სახის შემოქმედებით ღონისძიებებს;
ახორციელებს ღონისძიებებს გამოჩენილ მოღვაწეთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად;
ზრუნავს სხვადასხვა სახის კინემატოგრაფიული ორგანიზაციების  შექმნასა და მათ ნორმალურ მუშაობაზე;
ზრუნავს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული ქართული ფილმების დაცვაზე და ქართული კინოფონდის საქართველოში თავმოყრასა და შენახვის საკითხებზე.

 

გააზიარეთ

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

afisha

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/